ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ 

 • Комплексні заходи, щодо порушеників авторських прав
 • Реєстрація торговельних марок, патентів і т.д.
 • Розробка авторських, ліцензійних та інших договорів
 • Протидія сквотінгу, не законному використанню ТМї
 • Послуги в сфері телерадіомовлення та видавничої справи

ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ:
+38 (067) 319-94-51

Для реєстрації авторського права від клієнта необхідно отримати наступну інформацію/документи:
- найменування юридичної особи або копія паспорту фізичної особи;
- екземпляр твору та інформація про об’єкт інтелектуальної власності;
- документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення;
- документ, що підтверджує перехід у спадок майнових прав автора (якщо клієнтом є спадкоємець автора).


Реєстрація авторських прав підтверджується свідоцтвом про реєстрацію авторських прав на твір.
 


ТОРГІВЕЛЬНІ МАРКИ ТА НАЙМЕНУВАННЯ


Торгова марка – це будь-яке позначення або комбінація позначень, які здатні
відрізнити товари й послуги одних виробників від тих самих або однорідних товарів і
послуг інших виробників.


Реєстрація ТМ дає можливість її власнику:
- використовувати ТМ;
- укладати ліцензійні договори на використання ТМ;
- запобігати неправомірному використанню ТМ третіми особами;
- зареєструвати назву ТМ, як доменне ім’я в доменній зоні UA;
- використовувати зареєстровану ТМ як внесок у статутний капітал компанії.

 

1) Національна реєстрація ТМ в Україні здійснюється Департаментом
інтелектуальної власності України (Укрпатент) шляхом видачі заявнику свідоцтва
на знак товарів і послуг, що діє протягом 10 років.


2) Міжнародна реєстрація ТМ можлива шляхом подачі завки:
- в патентні відомства кожної країни окремо;
- за Мадридською угодою через Укрпатент;
- в Офіс гармонізації на внутрішньому ринку (ТМ Євросоюзу).
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


Власник об'єкта інтелектуальної власності (ОІВ), згідно з положеннями цивільного
законодавства України, має право розпоряджатись своїми майновими правами
інтелектуальної власності, зокрема, шляхом передачі права на використання даного
ОІВ іншій особі повністю або частково.

 

Так, у ст. 424 Цивільного кодексу України передбачаються наступні майнові права
власника на ОІВ, а саме:
- право на використання ОІВ;
- виключне право дозволяти використання ОІВ;
- виключне право перешкоджати неправомірному використанню ОІВ;
- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.


Виходячи із зазначеного, найпоширенішими договорами
на розпорядження майновими правами на ОІВ є:

 

 • ліцензійний договір – договір, згідно з яким одна сторона надає іншій дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності, на умовах, визначених договором;
   
 • ліцензія (може міститись безпосередньо у ліцензійному договорі) – дозвіл на використання ОІВ в певній обмеженій сфері;
   
 • договір про передачу виняткових майнових прав інтелектуальної власності (підлягає державній реєстрації);
   
 • договір про створення на замовлення й використання ОІВ.
   


ПАТЕНТУВАННЯ


Патентом є виданий патентним органом від імені держави документ, який засвідчує
авторство на об'єкт промислової власності, а також виключне право на його використання.


1) Патент на промисловий зразок
Промисловим зразком, згідно із Законом України «Про охорону прав на промислові
зразки», є результат творчої діяльності людини в області художнього конструювання.
Умовою патентоспроможності промислового зразка є його новизна (тобто сукупність
істотних ознак, якими характеризується промисловий зразок, не повинна бути відома у
світі до дати подачі заявки).


Патент на промисловий зразок видається ДСІВ строком на 10 років.


2) Патент на винахід (корисну модель)
Об'єктом захисту винаходу (корисної моделі) може бути:
- продукт (прилад, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини, тварини);
- процес (спосіб);
- нове застосування раніше відомого продукту або процесу (способу).


Винахід від корисної моделі відрізняється умовами патентоспроможності:
- винахід – новизна, винахідницький рівень, промислова придатність;
- корисна модель – новизна, промислова придатність.


Патент видається Укрпатентом терміном на 10 років (для корисної моделі) та на 20 років (для винаходу).

  ПРЯМИЙ НОМЕР ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ:

  +38 (067) 319-94-51

  gallery/insenta
  gallery/insenta

  Авторське право («copyright»), перш за все, спрямоване на охорону оригінальних авторських творів, наприклад, книг, картин, архітектурних витворів, музичних композицій й авторського програмного забезпечення.


  Об'єктом авторського права має бути результатом творчої праці автора, який закріплений на матеріальному носії або виражений в усній формі, але у вигляді публічного виконання. Не охороняються авторським правом ідеї, концепції, теорії тощо.

  Знак охорони авторського права являє собою латинську літеру "С" (перша буква слова «copyright») поміщену в центрі кола - ©.