Як дізнатися точну дату перевірку 

1. На сайті Головного управління Держпраці у Київській області - www.kiev.dsp.gov.ua
2. Зателефонувавши на одну з гарячих ліній та назвавши свій код ЄДРПОУ:

(044) 481-50-07 - Головне управління Держпраці в Київській обл.
(044) 226-20-83 - Загальна Гаряча лінія Держпраці
1545 - Урядова Гаряча лінія

Посилання на ПЛАН ПЕРЕВІРОК з сайту Держпраці

gallery/04d1ea75f6e47b29746db19ce73e8c96

Офіційни сайт ГУ Держпраці в Київській обл.

  ЩО ПЕРЕВІРЯЮТЬ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ  

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ


1. Чи відповідають умови трудового і колективного договору законодавству в сфері охорони праці?
Умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.
 

2. Чи проінформовані працівники про умови праці, наявність небезпечних факторів на робочому місці?
Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.
 

3. Чи є працівники, яким протипоказана робота?
Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я.
 

4. Чи всі працівники застраховані?
Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.


5. Чи отримують працівники додаткові засоби, спецодяг і компенсації?
Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці отримують передбаченні законодавством матеріальні гарантії.

Певні професії обов'яз разі передбачають безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.
 

6. Чи всі дії, які покладаються на роботодавця, реалізовані?

Зокрема, роботодавець:

створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці,затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;

розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;
 

7. Чи створено службу охорони праці або обрано уповноважених чи залучених осіб?
На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатисясторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.
 

8. Чи створено комісія з питань охорони праці?
На підприємстві з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони праці.
 

9. Чи проводились медогляди? 
Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

 

10. Чи проведено інструктажі і навчання?
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботиповинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомогипотерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а такожперевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Яка була процедура введення в дію устаткування чи будівель?
Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо, та технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Проектування виробничих об’єктів, розроблення нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці.

 

12. Чи ведеться облік нещасних випадків?
Роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТИ


1. Загальні
- Журнал  реєстрації видачі документації з охорони праці
- Журнал  реєстрації вхідної документації з охорони праці
- Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.
- Плани роботи з охорони праці
- Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці за формою № 1-ПВ (місячна і поквартальна) 
- Звіт про травматизм на виробництві (7-тнв) 
- Інформація про роботу підприємства з питань охорони праці

 

2. Інструкції з охорони праці (перелік залежить від професій, робіт та устаткування):
- Інструкція про порядок організації та проведення зварювальних та інших вогневих робіт на підприємстві
- Інструкція по охороні праці при користуванні електропобутовими приладами на виробництві 
- Інструкція по охороні праці при використанні вантажопідйомних робіт на електротельфері 
-           Інструкції з ОП та ТБ:
-           Інструкції з пожежної безпеки;
-           Інструкція з охорони праці під час користування електропобутовими приладами;
-           При роботі на ЕОМ;
-           При роботі на копіювальних апаратах;
-           Для двірника;
-           З охорони праці для електрика;
-           Для прибиральника приміщень;
-           Для персоналу,який не має електротехнічної підготовки;
-           Для сторожів;
-           Про порядок дій при пожежі;
-           Про надання долікарської допомоги.


3. Проведення навчання і перевірок 
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці  
- Перелік професій, робота по яких вимагає навчання та проходження перевірки знань
- Посвідчення для інженерно-технічних працівників і робочих (на яких робиться відмітка по результатах навчання і перевірки)
- Журнал видачі посвідчень з охорони праці
- Наказ “Про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” з додатками:
        1) Склад комісії 
        2) План-графік
        3) Програма навчання з питань охорони праці
        4) Питаня вступного інструктажу для працівників підприємства
        5) Питаня первинного інструктажу для працівників підприємства
- Наказ про призначень комісії з перевірки знань охорони праці 
- Протокол  засідання комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці 
- Журнал обліку протоколів перевірки знань з питань охорони праці  
- Посвідчення про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки

 

4. Посадові інструкції
- Посадові інструкції з розділом про обов'язки, права і відповідальність в галузі охорони праці

 

5. Правила ВТР
- Правила внутрішнього розпорядку

 

6. Інстрктажі
- Наказ “Про затвердження інструкцій з охорони праці по спеціальностях та видах робіт” з додатком Переліком інструкцій
- Перелік професій і видів робіт, по яких повинні бути розроблені інструкції з охорони праці.
- Перелік професій і посад працівників, звільнених від інструктажів на робочому місці 
- Журнали проведення інструктажу (реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці) 
- Журнали реєсрації та видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві

 

7. Спецодяг
- особиста карта обліку спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту; 
- таблиця врахування небезпек щодо обгрунтування використання засобів індивідуалбьного заисту; 
- Перелік безкоштовно видаваного спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

 

8. Органи з охорони праці на підприємстві
- Положення про комісію з питань охорони праці 
- Положення про службу охорони праці 
- Положення про уповноваженого трудовим колективом з питань охорони праці
- Наказ “Про затвердження Положення про службу охорони праці”

 

9. Медогляд
- Документи по попередньому (при прийнятті на роботу) і періодичному (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року;
- Перелік виробництв (і професій), при роботі в яких обов'язкове про-ходження медичних оглядів
- Графік проведення періодичних медичних оглядів.
- Список працівників, зобов'язаних проходити періодичні медичні огляди
- Заключний акт за наслідками періодичного медичного огляду

 

10. Відповідальні особи по конкретних роботах
- Накази про призначення відповідальних осіб за ведення робіт підвищеної небезпеки
- Наказ “Про призначення відповідальної за безпечне виконання земляних робіт і робіт в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах та в інших замкнутих просторах”
- Наказ  “Про призначення відповідального за електрогосподарство”
- Наказ про призначень відповідальної особи за технічний стан  електро (пневмо) інструменту
- Журнал реєстрації нарядів-допусків на   роботи  підвищеної небезпеки 
- Перелік видів робіт з підвищенною небезпекою, які проводяться на підприємстві

 

11. Водії та транспорт:

- Наказ про покладення обов’язків інженера з безпеки руху на інженера з охорони праці

- Наказ про закріплення окремого автомобіля за працівником

- Журнал обліку транспортних засобів та їх частин

- Журнал обліку експлуатаційних рідин та запасних частин

- Наказ про проведення інструктажу з питань безпеки руху

- Журнал про проведення інструктажів з безпеки руху

- Графік змінності водіїв (шаблон) 9) Відомість обліку робочого часу та відпочинку водія (шаблон) - Індивідуальна контрольна книжка водія (якщо автомобіль не обладнаний тахографом)

- Журнал щозмінного передрейсового та після рейсового медичних оглядів водіїв

- Наказ про призначення відповідпального з безпеки руху

 

12. Протипожежні заходи 
- Наказ про відповідального за протипожежну безпеку (Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту)
- Наказ “Про протипожежні заходи”
- Інструкція про заходи пожежної безпеки в кожному приміщенні

 

13. Дії на робочому місці
- Журнал розпоряджень (повинні фіксуватися всі розпорядження, що стосуються стажування, допуску до самостійної роботи, закріплення відповідальних осіб і тому подібне);
- Наказ про стажування на робочому місці;

 

14. Ознайомлення (крім зазначених вище)
- Документи про ознайомлення працівників із положеннями, інструкціями і тд

 

15. Нещасні випадки
- Журнали реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадців на виробництві (навіть у випадку відсутності випадків);
 

16. Машини, устаткування, будівлі (якщо є в користуванні)
- Сертифікати, які забезпечують використання машин, механізмів, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси
- Журнал обліку і випробувань захисних засобів
- Журнал перевірки несправності електроінструменту та пневмоінструменту
- Журнал оперативного контролю.

Перелік документів та питань є орієнтовний та сильно залежить від специфіки діяльності організації. В будь-якому випадку кожне підприємство не залежно від виду діяльності зобов'язане мати базовий пакет документів з охорони праці та промислової безпеки. Такі вимоги стосуються навіть не виробничих підприємст (офісний формат роботи, робота з комп'ютером, штат з 2-3 людей і т.д.)

 ПЕРЕВІРКИ
 З ОХОРОНИ ПРАЦІ В 2019 

 


Починаючи з 2017-го року Держпраці почала оприлюднювати Плани проведення перевірок. Кожна компанія може зазделегіть дізнатися коли до неї прийдуть перевірячи інспектори.


За перевірки у м. Києві відповідає Управління Держпраці у Київській області, яке і опубліковало графік планових перевірок на 2018 та 2019 роки. Мораторій не перевірки Держпраці не розповсюджується, це передбачено Постановою Кабміну, якою у лютому затвердив перелік перевіряючих органів, які провадитимуть перевірки у цьому році.  

 
Предметом перевірок буде виключно Охорона праці та промислова безпека, проте за наявності достатніх підстав може бути проведенно і перевірку дотримання законодавства про працю в цілому. Зокрема у тому випадку якщо будуть виявлені супутні порушення.  

задати питання
ПО ПЕРЕВІРЦІ
 

+38 (067) 319-94-51
+38 (063) 691-58-56

gallery/home-banner3

ПОТРІБНА КОНСУЛЬТАЦІЯ?

Юристи компанії InSenta мають значний досвід у супроводжені перевірок Держпраці. Вже декілька років ми професійно готуємо компанії до перевірок. 

 

Зателефонуйте нам щоб отримати відповіді на важливі для Вас питання. Ми розкажемо про нові особливості перевірок, як готовутися до них та не отримати безпідставні штрафи. 

Також Ви зможете дізнатися як саме ми допомогаємо у підготовці до перевірки Держпраці та скільки наші послуги будуть коштувати для Вашої компанії з урахуванням усіх особливостей. 

 

ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОН З ПИТАНЬ ПЕРЕВІРКИ:  
+38 (067) 319-94-51
+38 (063) 691-58-56